logonove2-001.jpg

PROJEV PRESIDENTA REPUBLIKY DR. EDVARDA BENEŠE O MĚSTU PRAZE

PROJEV  PRESIDENTA  DR.  EDVARDA  BENEŠE  O  REPUBLIKY MĚSTU PRAZE - obrázek

PROJEV PRESIDENTA DR. EDVARDA BENEŠE O REPUBLIKY MĚSTU PRAZE - obrázek

Při návštěvě staroměstské radnice dne 29. ledna 1936

 

 

 

"Praha se stala z provinciálního města v krátké době naší samostatnosti vskutku důstojným a krásným hlavním městem státu, městem, jímž se právem před světem honosíme. Její správa vykonala dílo velké a záslužné. Rád konstatuji, že se při tom osvědčil týž demokratický režim, kterým je vedena i naše republika, jak jste to sám, pane primátore, naznačil. Je to dokladem jeho úspěšnosti a pobídkou, abychom si ho vážili. Práce, kterou vedení Prahy vykonalo, zasluhuje tím většího uznání, že veliká část její spadá do doby těžké hospodářské krise. V této době dovedla Praha - opírajíc se o porozumění všech stran - zachovat rovnováhu ve svém hospodářství a při tom zmoci problém nezaměstnanosti, úspěch to, který pro horkou půdu velkoměsta má tak veliký význam.

 

Řekl jste, pane primátore, že Praha není ještě dobudována. Skutečně, čekají na ni ještě velké úkoly. Otázka zásobení vodou při našich zvláštních poměrech je problém těžký a naléhavý. Je to životní otázka zdraví lidu, čistoty města a kulturní jeho úrovně. Dobrá správa našich obecních komunikací je velikým požadavkem sociálním, stejně jako problémy bytové a otázky nemocniční, v nichž jste se už opravdu o mnoho pokusili.

 

Když přemýšlíme o souhrnu všech těchto potřeb a řady jiných, o nichž jste se, pane primátore, zmínil, dostaneme se nezbytně před otázku, v čem máme hledat dobudování Prahy. Praha bude v krátké době městem milionovým. Řeknu něco o tom, ač se to snad bude někomu z vás zdáti kacířstvím. Zdá se mi, že velikost hlavního města musí zůstat v určitém poměru k velikosti národa a státu. Rozloha území města Prahy je veliká, a kdyby celé toto území, jak si to lidé často představují, mělo býti zastavěno, porušil by se, podle mého soudu, zdravý poměr mezi velikostí hlavního města, národa a státu. Veliké město má své výhody i nevýhody. Praha s jedním milionem obyvatelů nám stačí. Její vzrůst dosavadním tempem by ztížil její správu, měl by nepříznivý vliv na poměry sociální, znesnadnil by situaci státu v případě mezinárodního konfliktu. Musíme záměrně hledět vytvořit několik větších center po republice, rozdělit lidi i hmotné statky stejnoměrně do více míst. To tedy znamená dobudovat Prahu více intensivně než extensivně, jít více do hloubky než do šířky, jít více za kvalitou nežli za kvantitou. Víte sami, co to znamená po stránce kulturní, sociální i hospodářské, po stránce zdraví a blahobytu obyvatelstva. Víme ostatně, že takto se už všeobecně chápe moderní výstavba měst. Dnešní technika si to vynucuje.

 

Mluvil jste, pane primátore, o vašem vztahu k vládě. Jsou mi známy různé ty stížnosti s obou stran. Víte, že často jsem už dříve v těchto věcech vám pomáhal a chtěl bych přispívat i v budoucnosti k tomu, aby byly redukovány na míru nejmenší. V jedné věci pan ministr financí vám závidí: že finanční stav města Prahy je příznivější než finanční stav státu. A z toho pak dělá tak často svůj závěr. Ale město Praha spíše nežli finanční pomoci od státu potřebuje účelné organisace, aby ve svém vlastním rámci dosáhla nutných svých prostředků. A to ovšem nemůže udělat bez zákonodárné a administrativní pomoci státu. Souhlasím, že po této pomoci Praha právem volá.

 

Edvard Benes with his wife in 1934Zmínil jste se, pane primátore, vedle jiných potřeb o potřebě zákona na ochranu nemovitých historických památek. Stará Praha je hodnotou ještě nedoceněnou, bude vždy vábit cizince více než Praha moderní, a potřebuje proto zvláštní péče, zejména zmíněného zákona. Sladit Prahu starou s novými tendencemi bez přehnaností s jedné i druhé strany bude vždy velikým uměleckým a sociálním - a nesnadným - úkolem. Ostatně dovedli jsme si vytvořit mimo zákon, svépomocí orgán, který se osvědčil, vybavili jsme jej kompetencí téměř úřední a dobrovolně jsme se podřizovali jeho autoritě. Dnes je nutná definitivní úprava této i ostatních podobných otázek. Ale i takto, co bylo zachráněno, svědčí o naší vyspělosti a lásce k nevyrovnatelným krásám Prahy.

 

Vstupuje do těchto síní, byl jsem si vědom, čím Praha je a byla našemu státu a národu. Historie našeho státu a národa začíná legendou o Praze, největší množství historických událostí státních a národních v rozsahu dvanácti století upoutává se přímo na Prahu, politický a kulturní vývoj národa, jeho řeč, literatura, umění výtvarné, architektura, hudba - to vše srostlo s Prahou; vnitřní Praha XX. století zachovala si tolik historických památek a tolik umělecké krásy, že každý takřka kámen, na nějž v ulicích starých čtvrtí šlápneme, nebo kol něhož jdeme, to hlasitě volá a hrdě hlásá. Praha spolu prožila všechny úspěchy a všechny triumfy tohoto státu a národa a protrpěla s sebou všecky jeho porážky, všechny jeho strasti a všechny jeho bolesti. Praha bývala synthesou státu, bývala symbolem národa a jeho historie; a čím byla Praha celému státu, bývala staroměstská radnice celé Praze. Ve chvíli, kdy jako president republiky byv vámi pozván - mám tu čest učinit vám oficielní návštěvu, je snad dobře všecko toto si připomínat a s radostí si to říci.

 

Proto měla Praha v historii našeho národa vždy tak veliké poslání. Bývá to dost častý případ hlavních měst vůbec - vzpomeňme na příklad Paříže - ale není to vždy a zřídkakdy je to tak výrazné jako v případě Prahy. A poslání hlavního města státu se vždy měří velikostí poslání státu a národa samého.

 

Poslání našeho národa v Evropě XX. století je nadmíru významné. Jsme v srdci Evropy, Evropy nově organisované, ve velkém revolučním přerodu jsoucí a s úplně novou strukturou středoevropskou. Máme mezinárodně nadobyčej důležitou geografickou polohu, jsme dotčeni každou větší událostí v celém svém okolí a vůbec v Evropě, jsme v sousedství tří velmocí, Italie, Německa a sovětského Ruska a jsme tím jedním z podstatných činitelů mírové stavby evropské. Mír Evropy závisí také na tom, zdali budeme pevní, silní, rozvážní a zároveň rozhodní, vnitřně solidní, vyhýbajíce se nerozvážnostem a výstřednostem, trvajíce však s pevnou vůlí a odvahou na svém a dělajíce vědomě se svými přáteli politiku míru a klidné spolupráce na venek, a politiky spolupráce, sociálního pokroku, národnostní spravedlností a respektu všech nás navzájem uvnitř.

 

Doposud jsme to dělali a, myslím, v celku dost dobře.
V revolučním víru evropském zachovali jsme si stabilitu, vyvarovali jsme se rozvratu, zachovali jsme demokracii a právní řád pokrokový s evolučními tendencemi podle ducha doby a potřeb širokých vrstev lidu, ukázali jsme dost politického smyslu a rozvahy v době, kdy kolem nás vše vřelo, vše se rozbíhalo a politicky a duchovně zpřevracelo; a můžeme si klidně říci, že při všech svých dnešních bolestech a obtížích, jichž nepodceňujeme, jsme si dobře vědomi, že to je u nás lepší a že bychom s velkou většinou ostatních po této stránce neměnili. A dodávám: Nejen my, ale i ostatní Evropa je si toho vědoma, uznává to a hodnotí to jako veliké evropské plus. Svědčí o tom i celý náš systém spojenectví a přátelství, jenž je dobrou garancií naší bezpečnosti pro budoucnost.

 

Jako velikou evropskou duchovní hodnotu oceňuje svět fakt, že jsme v dnešním revolučním chaosu myšlenkovém, v době autoritativních tendencí, zachovali u nás jako v nejvyspělejších státech světa režim politické svobody, myšlenkového svobodného vývoje, kulturního a náboženského života, ničím nespoutaného, národnostního respektu a rovnosti. Jsme státem, o němž svět ví, že dává pravé místo v celém svém počínání hodnotám duchovním a mravním. A stát takový má vždy základy pevné a zdravé.

 

Jde však ještě o to, abychom v dalším svém vývoji postavili se na roveň vyspělým státům západoevropským také ve všech oborech technických, v oboru veřejné správy, v oboru komunikací, veřejné a soukromé hygieny, v kultuře bytové, v stavění měst, v sociální politice lokální, městské a obecní, v moderním komfortu vůbec, krátce v tom, čemu říkáme veškero moderní technické a civilisační úsilí.

 

Přiznám se, že toto jest a bude pro mne, jako presidenta, jedním z podstatných úsilí politických. Neboť i my, politikové, musíme si uvědomit, že vedle dobré všeobecné politiky, vedle úspěšné diplomacie a silné vyspělé armády i tyto věci - a vysoká kulturní úroveň národa vůbec - dnes neméně zaručují bezpečnost, trvanlivost a nedotknutelnost států a respekt ostatních národů před nimi.

 

A zdůrazňuji-li to dnes, zde při návštěvě města Prahy, je to proto, že chci tím činit apel na všechny veřejné činitele u nás, na všechna města a obce republiky, ukázat jim na jejich veliké národní a kulturní úkoly také v tomto smyslu a zdůraznit, v čem je především také veliké poslání Prahy a v čem má kráčet v čele všech. I v tom musí býti pravdou - "Praga caput rei publicae". A společně s republikou musí ve všem Praha státi plně na úrovni nejvyspělejších států západní Evropy. Vezměme si to všichni za svůj životní úkol!

 

Neboť, vážení pánové a dámy, já opravdu nezdolně věřím v úspěch našeho národa a našeho státu - v úspěch jeho poslání mezinárodního i v úspěch jeho vnitřní práce kulturní a civilisační: jsme jako národ dost početní, silní a schopní, od nikoho nic nechceme, proti nikomu nic zlého nepodnikáme, ale proti cizímu útoku se budeme neústupně hájit do posledních sil, chceme klid a mír se všemi, upřímnou spolupráci s druhými národy a zejména se sousedy, a ke všem zachováme dobrou vůli. Proto jsme klidni a klid znamená sílu. Proto máme dobré svědomí a to znamená zase sílu. Proto se nebojíme, a to je opět síla.

 

Já doufám a věřím, že nejkritičtější doby poválečné máme už za sebou a že nastává pro nás doba ponenáhlého vzestupu. Věřím v možnost zachránění míru v Evropě a v nový vzmach demokracie a tudíž ve vítězství našich plánů, cílů a snah státních a národních. Ale byť by se dělo cokoliv kolem nás, proti našemu očekávání, my za všech okolností vydržíme! I o tom jsem pevně přesvědčen!

 

A v tom všem Praha musí jíti v první řadě. Dobře, se světovým rozhledem spravovaná, na vysoké úrovni mezinárodní stojící, pevná a klidná, vzor smírné spolupráce různých stran, směrů a národností, vzor politické rozvahy a vyspělosti, odolávající všem excesům a přehnanostem, vzor starostí o sociálně slabé - tím vším bude nám Praha stát v čele, to vše jistě bude jejím programem.

 

Vím, že všecko to jste se usilovně snažili dělat a že máte pevnou vůli jíti touto cestou k dalším úspěchům. Blahopřeji vám k tomu a děkuji vám za to.

 

Slibuji vám, že pokud sahá v rámci mé ústavní kompetence můj vliv, vynasnažím se vaše oprávněné požadavky podporovat. Dosavadní vaše záslužná práce, kulturní vyspělost obyvatelstva Prahy a jeho politická zralost j sou mi zárukou dalšího rozkvětu našeho hlavního města. Přeji vám všem ve vaší odpovědné práci pro blaho naší krásné Prahy opravdový zdar!"

 

 

 

 STYL – Časopis pro architekturu, stavbu měst a umělecký průmysl
redaktor  Max Urban, 1934 – 1935, ročník XIV. (XIX.)

 

17.07.2009 19:46:38
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one