logonove2-001.jpg

Otázky okolo Revoluční 1502/30

Otázky okolo Revoluční 1502/30 - obrázek

Otázky okolo Revoluční 1502/30 - obrázek

Tomáš Vích a Tomáš Erbák

PragueWatch

 

 

 

Po zveřejnění záměru investora Brobosu Properties dne 4. ledna 2012 realizovat v Praze 1 na místě stávajícího domu v Revoluční 1502/30 a na sousedních parcelách v majetku Magistrátu nový dům podle projektu architektonické kanceláře DaM, se nastartovala nezvykle bouřlivá veřejná diskuze. Tento text chce odpovědět na několik obecných otázek.

Čím je místo charakteristické a jaká je hodnota stávajícího domu?

Hodnota domu 1502/30 v Revoluční spočívá především v jeho synergii s východní uliční frontou, kterou posiluje. Dům je výstavný s originálním původním bohatým proporčním zdobením fasády upomínajícím na romantizující tendence poloviny 19. století, je předchůdcem pozdější historizující zástavby Karlína, Vinohrad či Smíchova, tehdy se ještě nacházejících na předměstí za hradbami.

K porozumění významu historicko-romantického domu z roku 1869, který je určen prezentovaným záměrem k demolici, je vhodné uvést krátkou retrospektivu. Revoluční ulice vznikla v 60. letech 19.století na místě hradeb z doby Václava I. (13. století), které 5 století oddělovaly Staré a Nové Město. Zatímco dnešní Národní třída a ulice Na Příkopě vznikly na místě starých hradeb již v druhé polovině 18. století, k dokončení 1. pražské ringstrasse na severovýchodním konci došlo k zboření hradeb až v roce 1859. Tehdy byla postavena celá východní fronta Revoluční nepřesahující 4 patra, zatímco protější moderně puristická strana ulice vznikla až ve 20. a 30. letech 20. století a je jednotně regulována ustupujícím 7. patrem. Díky tomu dnes Revoluční třída působí hmotově nevyváženě a právě to je její zvláštnost. Míra tohoto významného urbanistického počinu je dobře vidět v plánu struktury zástavby v podkladech k územnímu plánu (ÚRM). Těžko říci proč je tam zkoumaný dům 1502/30 vyznačený chybně žlutou barvou, jako rostlá zástavba, na místo červenou, jako bloková zástavba jeho sousedů ze stejné doby. V 30. letech 20. století jsou podle monumentální Hypšmanovy a Engelovy regulace nábřeží vybudovány i protější palác Merkur od Jaroslava Fragnera, ministerstvo obchodu a průmyslu od Josefa Fanty u Štefánikova mostu a ministerstvo dopravy od Antonína Engela na protější vzdálené východní straně Nábřeží Ludvíka Svobody. A byl založen i velkorysý park. Za války byly Němci zbořeny z vojenských důvodů romantické Eliščiny lázně, po válce byl nahrazen starý litinový most novým betonovým, vznikla zde frekventovaná pobřežní komunikace s mimoúrovňovým nájezdem na most a v roce 1980 byl otevřen Těšnovský tunel na východním konci parku. Původní velkorysý park mezi ministerstvy byl nájezdy na pobřežní komunikaci urbanisticky necitlivě zkrácen asi o 1/3 své plochy a současný stav nábřeží se jeví díky tomu jako poškozený.

 

současný plán struktury zástavby v podkladech k územnímu plánu (ÚRM, leden 2012)

Co je nejdůležitější na novém projektu?

Dům 1502/30 na nároží ulic Revoluční, Lannova a Nové mlýny se díky historickému vývoji nachází na styku rostlé zástavby, blokové uliční zástavby a nábřežní monumentální monoblokové zástavby. To je jádro problému – vyrovnat se s takto urbanisticky komplikovaným zadáním na jedné malé parcele je prakticky nemožné, pokud chceme vytvářet město harmonické a ne město plné schizofrenie a nesourodých střetů.

Nový návrh předložený Brobosu Properties realizovat na místě stávajícího domu a na sousedních dosud nezastavěných parcelách, které jsou v majetku Magistrátu, novostavbu podle projektu architektonické kanceláře DaM komponuje ve dvojici s protilehlým palácem Merkur monumentální „bránu města“. Dům je ale díky tomu v trojím ohni, je situován mezi: 1. rostlou zástavbu Petrské čtvrti, 2. blokovou uliční zástavbu Revoluční a 3. monumentální monoblokovou zástavbu ministerstev a paláce Merkur. To je urbanisticky velice nevděčná úloha. Návrh DaM tuto komplikaci řeší skrytím domu za kovový rastr fasády, čímž se však návrh stává autistickým, jak jej charakterizuje prof. Rostislav Švácha. Proti tomuto návrhu se zároveň vyslovili architekti Ladislav Lábus a Josef Pleskot ve vědecké radě NPÚ. Naopak nejsou známí odborní obhájci tohoto projektu. Sázka na předsazený monotónní rastr, kdy dům fasádu zároveň má i nemá, zde nevychází. Tvarování, rytmizace ani plechový materiál líce domu nemají žádnou oporu v okolí, amorfní hmota jen tupě jako tampón vyplňuje prostor, aniž by mu přinášela srozumitelně artikulovanou kvalitu, neřkuli čitelný příběh, jaký nabídl před lety Tančící dům na předpolí Jiráskova mostu.

 

 

Co na to právník?

Je otázkou, jestli se památková inspekce Ministerstva kultury bude doopravdy zabývat podnětem Klubu za starou Prahu, který proti demolici domu č.p. 1502/30 protestuje a žádá zjednání nápravy, či zda definitivně zvítězí pravidlo, že o stavbách v Pražské památkové rezervaci rozhodují především argumenty odborníků placených za jejich demolici.

Případ domu 1502/30 je typickým příkladem stylu práce Odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy, který navzdory památkové ochraně stavby v Pražské památkové rezervaci a negativnímu posudku Národního památkového ústavu (instituce zajišťující odborné podklady pro práci úředníků na odboru památkové péče) vydal souhlasné závazné stanovisko k demolici, což znamená, že z hlediska památkové péče je demolice schválena a stavební úřad již bude posuzovat jen technické aspekty demolice, nikoliv historickou a kulturní hodnotu stavby.

Ochrana domů v Pražské památkové rezervaci, které nejsou samostatně prohlášeny za kulturní památky, zjednodušeně řečeno spočívá v tom, že tyto stavby musí být zachovány, pokud vykazují alespoň „dílčí kulturní a historické hodnoty“. Odbor památkové péče se přiklonil k názoru předkládanému investorem, ačkoliv ten je zamýšlí zbourat a je proto pochopitelně značně zaujatý.

Závazné stanovisko Odboru památkové péče může být ještě teoreticky zrušeno Ministerstvem kultury. Nicméně ministerstvo není prosto nežádoucích vlivů, jak jsme měli možnost se přesvědčit v minulém roce při projednávání kauzy schválení demolice domu č.p. 1601 na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Úředníci, kteří si dovolí rušit rozhodnutí v důležitých developerských kauzách, jsou promptně vykázáni do patřičných mezí, případně vykázáni z úřadu zcela.

 

 

Jak z toho ven?

Je třeba se zeptat, proč Praha nemá zpracovaný regulační plán a pro koho je to výhodné? Tyto otázky je už ale dobré směřovat přímo na primátora Bohuslava Svobodu.

Z dnešního pohledu by bylo jistě z hlediska městotvorného, ekonomického, majetko-právního i politického dobře dořešit reziduum na předpolí Štefánikova mostu. Na otázku, jak nejlépe na tomto místě stavět, by měla dát odpověď celková regulace Nábřeží Ludvíka Svobody, která ale dosud neexistuje. Těžko ji dnes předjímat. Z probíhajících diskuzí se snad ukazuje, že předpolí Štefánikova mostu je dobře osadit trojicí reprezentativních budov – palác Merkur v čele, po pravé straně ministerstvo průmyslu a po levé straně nová pokud možno správní, školní nebo kulturní budova, podobně jako je tomu v kompozici Palachova náměstí, které je tvořeno trojicí budov Rudolfinum, filozofická fakulta a UMPRUM. Tím se problematický štít Revoluční 1502/30 dostane z průčelní nábřežní pozice, kterou nedokáže kompozičně vybalancovat a zároveň Město získá parádní stavební pozemek v centru, a možná i více. Je úkolem Města ve svém vlastním investičním zájmu transparentně a v participaci se svými odbornými institucemi a širokou veřejností, ne proti nim, formou urbanistické soutěže, vytvořit aktuální regulační plán nábřeží zohledňující všechny aspekty území, vymezit hranici mezi veřejným a soukromým, zastavěným a nezastavěným územím, vymezit novou parcelaci, vypsat výběrové řízení pro budoucí investory a na nové domy na městských parcelách vypsat veřejné architektonické soutěže. Doba přípravy jistě nebude delší než 3 roky, po které se dosud marně Brobosu Properties s tzv. pomocí Města, ve skutečností však s pomocí „nezávislého“ Sboru expertů, snaží dosáhnout rozuzlení zapeklité situace. A je třeba upozornit, že forma zadání návrhu stavby přímo předsedovi Sboru expertů PP MHMP Petru Malinskému se v době oficiálně deklarovaného boje s korupcí jeví nevěrohodná, zvláště když již byl jednou v roce 2010 Českou komorou architektů odsouzen za střet zájmů v účasti v soutěži vypsané Magistrátem na revitalizaci Mariánského náměstí v celkovém rozsahu více jak 1mld. Kč.

 

 

 

 

Autoři: Tomáš Vích (architekt) a Tomáš Erbák (právník)

 

 

Další příspěvky v diskusi o domu č.p. 1502/30 a přestavbě v Revoluční ulici

1. Přešlapování nad Revoluční, Karolina Jirkalová, Art+Antiques, 12/2011/

2. Revoluční ulici ukončí moderní Novomlýnská brána, ČT24, 5. 1. 2012

3. Nový dům v Revoluční vyvolává spory, Markéta Horešovská, ČTK, 5. 1. 2012,

4. Praha zakonzervovaná?, Bohuslav Svoboda, 16. 1. 2012

5. O pražském urbanismu víte málo, pane primátore, říká jeden rozhněvaný mladý muž, Jakub Bachtík, 17. 1. 2012,

6. Soutěž nesoutěž o druhý „Tančící dům“, Česká pozice, 25. 1. 2012

7. Diskuse nad „starým a novým“, Bohuslav Svoboda, 27. 1. 2012

 

 

 

 

 

Zdroj: PragueWatch

 

28.01.2012 18:58:23
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one