logonove2-001.jpg

Jaká bude mapa Prahy za 10 let

Jaká bude mapa Prahy za 10 let - obrázek

Jaká bude mapa Prahy za 10 let - obrázek

Tomáš Vích

 

 

duben 2009, psáno pro ASB

Priority územního plánování kraje  hl m. Prahy pro zajištění udržitelného rozvoje území

leden 2009 , str.1: 
 
 
1.  Vycházet z výjimečného postavení Prahy jako hlavního města České republiky, přirozeného centra Pražského regionu a významného města Evropy.


2.  Respektovat a rozvíjet kulturní a historické hodnoty a  rozmanité přírodní podmínky na území hl. m. Prahy.


3.  Vytvořit podmínky pro vyvážený rozvoj území návrhem odpovídajícího funkčního i prostorového uspořádání ve všech historicky vzniklých pásmech města.


4.  Upřednostnit využití transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném území.


5.  Zmírnit negativní vlivy suburbanizace v přilehlé části Pražského regionu opatřeními ve vnějším pásmu hl. m. Prahy.


6.  Zajistit podmínky pro rozvoj všech dopravních systémů nezbytných pro fungování města, přednostně pro rozvoj integrované veřejné dopravy s potřebným přesahem do Pražského regionu.


7.  Vytvořit podmínky umožňující omezit individuální automobilovou dopravu  směrem do centra města, zejména do území Pražské památkové rezervace.


8.  Vytvořit podmínky pro rozvoj druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí.


9.  Zajistit rozvoj všech systémů technické infrastruktury, které jsou podmínkou pro další rozvoj města.


10.  Zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému.


11.  Vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů a přispět k vyřešení střetů zájmů mezi ochranou životního prostředí a ekonomickým a stavebním rozvojem hlavního města.
 
               


18. února 2009

dal Odbor územního plánu Magistrátu hl.m. Prahy veřejnosti k připomínkování v historii 1. Návrh zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR) – dále jen „Zásady“. Jedná se o zcela nový nástroj Územního plánování, tak jak je předepsán Stavebním zákonem z roku 2006. Zásady zpracované v měřítku M 1 : 50 000 vyplňují dosavadní mezeru mezi Politikou územního rozvoje České republiky a Územním plánem hl. m. Prahy, který je vypracován ve větší  podrobnosti M 1 : 10 000. Zásady koncipované s výhledem na 10 let dopředu by měly z hlediska Územního plánování nahradit Strategický plán Prahy, který zůstává uceleným dokumentem tzv. kohezní politiky řešící ekonomický, sociální a prostorový rozvoj města. Po zapracování připomínek veřejnosti budou první nové Zásady schváleny zastupitelstvem města a stanou se pro Prahu závazné. Každé dva roky aktualizované Zásady jsou během na dlouhou vzdálenost a umožňují permanentní korekci cílů Politiky územního rozvoje a Územního plánu. Zpracovatel Zásad, Útvar rozvoje města, kolektiv Ing.arch. Aleny Hořejší, je v současné době zavalen připomínkami a námitkami od tisíců občanů a lobistů různého druhu, které je nucen odpovídajícím způsobem projednat a zapracovat do původního návrhu. Počet jednotlivých připomínek je odhadován na 300 - 400. Odbor územního plánu pro jejich množství nevylučuje možnost 2. veřejného projednání před schválením zastupitelstvem.

Teorie

Zásady koncipované, jak Stavební zákon ukládá, na principu udržitelného rozvoje území, jejichž součástí je i Odůvodnění a Vyhodnocení vlivů ZUR na udržitelný rozvoj území – SEA a posouzení vlivů ZUR v soustavě NATURA 2000, v člověku automaticky budí dojem, že tak sociálně vstřícný, ekologický a racionálně ekonomický materiál je v dnešní napínavé politické situaci obrovským vítězstvím zdravého rozumu. Opravdu jako celek si zaslouží výraznou pochvalu a uznání. Důraz na polycentrické uspořádání města umožňující komplexní rozvoj čtvrtí a nových satelitů, upřednostnění transformačních území před stavěním na zelené louce a rozléváním sídelní kaše, spojování zeleně do uceleného systému a vytváření podmínek pro rozvoj dopravy šetrné k životnímu prostředí, zklidnění historického centra města a řešení střetů zájmů mezi ekonomií a ekologií jsou jasná pozitiva deklarovaná hned na 1. straně mezi Prioritami územního plánování. Priority vycházejí z principů postmoderního urbanismu, jak jsou formovány od 60. let 20. století v reakci na nefungující zónové modernistické město indukující dopravní zácpy. Zásady vychází teoreticky z „Nového urbanismu“, který byl propracován řadou architektů – urbanistů v 90. letech. V Čechách je známe zejména z názorné a hutné ilustrované knihy Léona Kriera „Architektura - volba nebo osud“ vydané v roce 2001. Nový urbanismus se osvíceně vrací k multifunkčnímu kompaktnímu městu budovanému po tisíce let před vynálezem automobilu, který architekty 20. století natolik okouzlil a zmátl, že začali stavět města již ne pro člověka chodce, ale pro člověka automobilistu.

Co v Zásadách najdete

Kromě obecných vesměs pozitivních zásad zde najdete vymezení 4 nových rozvojových oblastí v dosud nezastavěném území Štěrboholy - Dolní Měcholupy - Dubeč, Barrandov - Slivenec, Západní Město a Ruzyně - Drnovská pro rozvoj letiště. Dále je zde vymezeno 9 transformačních oblastí, 11 rozvojových ploch zeleně a vymezení Osy jih - ve vazbě na trasu D metra a Osy Radlice - Západní Město - Zličín. Jsou zde definovány oblasti, kde se střetávají podmínky ochrany přírody a požadavky rekreace -např. Trojmezí, nebo soutok Vltavy a Berounky a mnoho dalších neméně podstatných územně-plánovacích předpokladů, které je možno kompletně nalézt jen díky vyhledávači na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.

      Podnětné jsou právě projednávané připomínky občanských sdružení. Je to například požadavek vypracování Pěšího generelu umožňující bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve městě, důraz na cyklodopravu, nebo začlenění Dívčích hradů do rozvojové plochy zeleně, začlenění zahrádkářských kolonií do plochy pro individuální rekreaci a zásadní věc - přesunutí městského okruhu za Suchdol.

Co v Zásadách není

Hlavní slabostí Zásad, jak z probíhajících diskuzí vyplývá, je jejich mnohoznačnost. Zajímavé je, co v Zásadách z nějakých důvodů chybí. Zásady jsou psány bez zřetelných restrikcí a regulací. Na rozdíl od v prosinci 2008 aktualizovaného Strategického plánu, kde je jasně vyřčený zájem usilovat o kandidaturu Prahy na pořádání Letních olympijských her v roce 2020 - v Zásadách se o tom nedovíme. O sportovištích mezinárodního významu je možno se v náznaku dočíst v kapitole věnované Strahovu, zatímco Letňany zůstávají předurčeny pro veletrhy. Pravděpodobně přílišná obecnost Zásad neumožnila zmínku o zklidnění Václavského náměstí, Karlova náměstí ani Vítězného náměstí v Dejvicích, přes které dnes vedou hlavní komunikační tahy. Není řešen urbanismus Letenské pláně, umístění novostavby Národní knihovny, nového koncertního sálu ani před volbami propagovaná dostavba srdce města - Staroměstské radnice. Není zmíněn letitý problém Památkové péče charakteristický dvoukolejností a chybějící metodikou práce. Zásady také neberou zcela na vědomí, že výškové stavby a obří soubory administrativních budov, podobně jako prstenec panelových sídlišť, vytvářejí monofunkční zóny, které jsou příčinou kolabující dopravy.

Paralelní dráha letiště

Místem nejostřejšího střetu názorů s dotčenými obcemi, především Nebušicemi, je pravděpodobně záměr vybudování nové paralelní dráhy letiště Praha - Ruzyně převzatý z Politiky územního rozvoje. Dvakrát soudně odmítnuté územní rozhodnutí na ranvej, na kterou v březnu 2009 Ústavní soud zrušil zákon, jenž z ní dělal veřejný zájem, bude tím lakmusovým papírkem, který ukáže, jak moc jsou Zásady zaštítěné teorií udržitelného rozvoje jen kouřovou clonou politiků hájících krátkodobé ekonomické zájmy, či jsou skutečně závazným principem. V duchu polycentrického rozvoje je dobře posilovat letiště v Brně, Ostravě, Karlových Varech a nově v Českých Budějovicích, kde mohou přinést žádané ekonomické oživení. Praha by si měla udržet svoji základní prioritu - být příjemným místem pro život a jednou z nejkvalitnějších destinací na světě, a ne přestupní stanicí odkudkoli - kamkoli.
 

 


 

 

29.05.2009 23:00:43
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one