logonove2-001.jpg

Emil Páleš - Angelologie

Existence andělů vědecky dokázána! - obrázek

Existence andělů vědecky dokázána! - obrázek

Václav Hořejší

 

 


Vždy jsem choval velmi kladné city k našim bratrům Slovákům. Na Slovensku mám řadu dobrých známých, ba přátel. V poslední době jim začínám i leccos závidět – např. to, že už mají euro, kdežto my už asi navždy zůstaneme hrdě měnově samostatní.

 

A nyní přichází další pozoruhodná zpráva z této našemu srdci blízké země – slovenský kybernetik a počítačový lingvista RNDr. Emil Páleš, CSc. (*1966) se ujal olbřímího úkolu skloubit moderní vědu s tzv. sofiologií (naukou o moudrosti) a angelologií (naukou o andělech). Česky vyšly dvě jeho knihy - „Angelologie dějin 1. Synchronicita a periodicita v dějinách“ (2004) a „Sedm archandělů“ (2007).

 

Dr. Páleš vyvíjí bohatou sofiologickou a angelologickou činnost, včetně pořádání kursů angelologie na slovenských zámcích.

Stručně řečeno, tento badatel propaguje starověkou nauku (babylonského, mezopotámského, resp. snad již sumerského původu převzatou i judaismem) o tom, že určitá historická období jsou ve znamení „vlády“ archandělů jménem Gabriel, Michael, Rafaela, Anael, Samael, Zachariel, Orifiel, kteří mají každý nějakou svoji specializaci či charakteristiku.

 

Ale nechme promluvit samotného pana doktora, a to v obou našich bratrských jazycích:

„Věda znovu objevuje anděly. V době, kdy se i vysocí církevní hodnostáři přestávají tajit tím, že již nevěří na anděly, zažíváme překvapivý obrat: vědecká zkoumání nás přivádějí k důkazům, že středověká nauka o andělích přece jen mluvila pravdu.
Archandělé stojí za kulminacemi tvořivosti v matematice, chemii, fyzice, astronomii. Jsou původci střídání uměleckých stylů a kulturních období, jako je gotika, renesance, baroko, osvícenství, romantismus. Babylónští mudrci je předpovídali tisíce let dopředu.“

„Siedmi archanjeli, ktorí sú duchovnými inteligenciami sfér planét v slnečnej sústave – Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel – sa striedajú každých 354 aj 72 rokov v cyklickom kruhu ako duchovia času. Ich striedanie sa prejavuje v posunoch duševných dominánt (pravzorov, archetypov) v kolektívnom podvedomí ľudstva, v transfigurácii hodnotového systému a navonok vo vlnách umeleckých štýlov, ideových prúdov a premenách socio-politických štruktúr. Spisovatelia, básnici, maliari, sochári, filozofi, matematici, prírodovedci, proroci a mystici, králi a vojvodcovia prijímali rovnaké mysliteľské, umelecké a štátnické inšpirácie v rovnakom čase na rôznych miestach na zemi nezávisle a nevediac o sebe navzájom. Tieto inšpirácie sa vracali po tisícročia – od kamennej doby až po dnešok – v rytmickom poriadku, ktorý zodpovedá prastarým predstavám o striedaní bohov. Tie isté časové zákonitosti ako v dejinách však platia aj v živote človeka ako jednotlivca a v evolúcii celej prírody. Rovnaké duchovné impulzy ovládajú vývojové fázy v ľudskom živote, epochy svetových dejín ako aj geologické obdobia vo vývoji Zeme.“

Musím říci (s pocitem jistých rozpaků...), že i dnes platný katolický katechismus se jasně hlásí k víře v anděly jakožto „rozumné duchovní bytosti“ (ale alespoň se už nezabývá jednotlivými „hodnostními stupni“ těchto nebešťanů).

Přesto má pan doktor Páleš potíže se slovenskými biskupy – jeho nauka se jim nelíbí (viz http://www.sophia.sk/start.html úplně dole) a považují ji za jakési sektářství.

Pan doktor to hodnotí slovy:
„Pravdou však je, že kto neverí v existenciu dobrých a zlých duchov, ťažko sa môže považovať za katolíka (biskupov nevynímajúc).“

 

Za zmínku stojí, že v roce 2004 získal dr. Páleš spolu s prof. Mikuleckým od „Society of Integrated Sciences“ Cenu Zdeňka Kleina za nejlepší práci na poli „integrovaných věd o etologii člověka“, a to za článek:

E.Páleš, M.Mikulecký: PERIODIC EMERGENCE OF GREAT POETS
IN THE HISTORY OF ARABIA & PERSIA, CHINA AND JAPAN. Neuroendocrinology Letters 2004; 25(3): 169-172.

Na tento článek navázal v loňském roce další:

E.Páleš, M.Mikulecký: 500-year periodicity of political instability in the history of ancient Egypt and China. Androgens at work? Neuroendocrinology Letters 2008; 29(4): 589–597

V těchto článcích není kupodivu ani zmínky o archandělech (ve vědeckém časopise by to nevypadalo dobře...), ale dokazuje se pouze, že údajně existuje výrazná historická periodicita ve výskytu vynikajících vědců, filosofů, umělců, vzniku nových uměleckých stylů, jejíž příčinou by mohl být nějaký kosmofyzikální faktor, který by měl např. působit na lidský hormonální systém.
Trochu to připomíná zastánce ideje „inteligentního designu“, kteří se z pragmatických důvodů vyhýbají slovu „Bůh“.

Tato hypotéza byla podrobena skeptické kritice hlavně proto, že je asi velmi obtížné definovat kdo byl „slavný“ nebo „geniální“ lékař, učenec či umělec v dávné minulosti, jakož i proto, že naše znalosti jsou omezeny (zvláště v hluboké minulosti) selektivně jen na některé kultury, resp. na útržky znalostí, které o nich přes ta tisíciletí zbyly

Také z tohoto důvodu se Dr. Pálešovi dostane ještě dalšího významného ocenění - z dobře informovaných zdrojů se proslýchá, že letos dostane i prestižní cenu spolku Sisyfos „Bludný balvan“.

A nakonec bych uvedl zajímavý rozhovor slovenského angelologa, který před několika lety vyšel ve slovenském časopisem „Pohronie“; v tomto rozhovoru se ukazují i pozoruhodné souvislosti archandělů se světodějnou historickou úlohou Slovanstva (především Štúrovců), jakož i s tím, proč se u nás na tak dlouhou dobu udržel komunismus (upozorňuji P.T. pravicové čtenáře, že první slovo rozhovoru („Levice“) není označením politického směru, k němuž inklinují někteří duševně nedospělí jedinci, nýbrž název slovenského města):

 


***************************************************************

 

Pohronie, 4. júla 2005

EXISTENCIA ANJELOV VEDECKY DOKÁZANÁ!

DR. EMIL PÁLEŠ PREDSTAVIL V LEVICIACH FASCINUJÚCU TEÓRIU

Levice – Angelológia. Už samotný názov naznačuje, že táto náuka má niečo do činenia s anjelmi. A skutočne, ide o smer bádania, ktorý skúma a odhaľuje existenciu a vplyv anjelov na ľudský život, dejiny a prírodu. Posledný krát v 13. storočí sa angelológia na univerzitách učila ešte s plnou vážnosťou. O znovuzrodenie tejto stredovekej náuky v 21. storočí sa zaslúžil Slovák - Dr. Emil Páleš. Na rozdiel od svojho posledného veľkého predchodcu – Tomáša Akvinského – však predložil dôkazy na úrovni exaktných vied, ktoré prekvapili vecov, zaskočili teológov a oslovili širokú verejnosť.


Po prednáške, ktorá sa uskutočnila v stredu, 15. júna Leviciach, poskytol Dr. Emil Páleš Pohroniu exkluzívny rozhovor:

 

Určite nie je jednoduché v niekoľkých vetách zhrnúť myšlienku teórie, ktorá prestupuje takmer všetkými sférami ľudského bytia, ale predsa: ako sa dá definovať základná myšlienka angelológie?
Prastará náuka o anjeloch rozpráva o hierarchiách duchovných bytostí – anjelov, archanjelov, anjelských kniežat, síl, mocností a panstiev, cherubínov a serafínov... Každý anjelský chór má inú úlohu: sú to strážni duchovia ľudí, zvierat a rastlín, inšpirujúce inteligencie národov a kultúrnych epôch.
Ako prvému sa mi podarilo dokázať jednu časť tradičnej angelológie vedecky – náuku o duchoch času. Už starí Babylončania uctievali siedmich bohov, z ktorých sa neskôr stalo sedem kresťanských archanjelov. Je to sedem duchovných praobrazov alebo bytostí, ktoré sa cyklicky striedajú a mohutným spôsobom spoluurčujú celé naše bytie. Každých 72 rokov vládne jedna z nich ako duch času. Za 504 rokov sa vystriedajú všetci siedmi. Takže každých 500 rokov sa dostane k moci tá istá duchovná inteligencia a inšpiruje určitý typ estetiky, filozofie a mravnosti. Ukázal som, že vlny tvorivosti vo svetových dejinách naozaj zodpovedajú týmto rytmom striedajúcich sa archanjelov. Napríklad veľkí lekári tvorili v obdobiach archanjela Rafaela, tradičného patróna medicíny. Alebo svetová básnická tvorba vrcholí každých 500 rokov v obdobiach archanjela Anaela (bohyne lásky a krásy Inanny).
Náuka o anjeloch teda v žiadnom prípade nebola len výtvorom bujnej fantázie našich predkov, ale zodpovedá skutočnostiam, ktoré dnešná veda ešte len odkrýva.
Chronobiológia napríklad len nedávno odhalila, že babylonský sedemdňový týždeň má opodstatnenie – človek aj celá príroda totiž pulzujú v sedemdňových rytmoch. Môj objav spočíva v tom, že rytmy založené na sedmičke existujú aj dejinách.

 

Vaši oponenti z vedeckých kruhov dlho hlásali, že žiadne rytmy v dejinách neexistujú. Vraj si ich iba namýšľate.
Na všetkých svetových univerzitách si po celé 20. storočie mysleli, že v dejinách neexistujú žiadne zákonitosti. Tvrdili to významné autority ako Karl Popper a ďalší. Mnohí naši profesori nedokázali uveriť, že by nejaký Slovák mohol poučiť naše americké vzory v takej zásadnej otázke a domnievali sa, že som len nejaký pavedecký rojko.
V súčasnosti proti mojej teórii neexistujú námietky. Preverovali ju renomovaní svetoví nezávislí odborníci. Štatistická analýza pomocou počítačov ukázala, že v dejinách skutočne existujú práve také rytmy, aké som predpovedal. Napríklad výskyt géniov v dejinách sa riadi 500-ročnými vlnami, pri ktorých postupne za sebou kulminuje tvorivosť v maliarstve, medicíne, poézii, filozofii, rečníctve, matematike a dejepise. Profesor Halberg z Univerzity v Minnesote, jeden zo zakladateľov chronobiológie, potvrdil niektoré z mojich zistení minulý rok počas svojej návštevy na Univerzite Komenského.

 

Silným ťažiskovým bodom angelológie, ktorú možno nazvať aj filozofiou, je sofiológia a s ňou spojené veľké myšlienky Slovanstva. Vraciate sa vo svojom učení aj k veľkým buditeľom?
Sofiológiu definoval ruský filozof Solovjov, no už predtým sa o ňu usilovali Ján Ámos Komenský alebo Štúrovci. Je to taký sen Slovanov o celistvej múdrosti, ktorá by spájala vedu, umenie a náboženstvo do jedného organického celku. V preambule slovenskej ústavy síce stojí, že máme vychádzať zo štúrovskej a cyrilometodejskej tradície, ale nikto to nerobí. Štúrovci mali koncepciu slovanskej vedy, založenej na iných východiskách, než anglický senzualizmus. Mojou Angelológiou dejín som na túto štúrovskú koncepciu nadviazal a ukázal, že je reálna. Je to úspešný príklad toho, že exaktná veda sa dá robiť aj v spojení s idealistickým svetonázorom a nielen v rámci materialistickej ideológie. Pravá veda neodvádza od Boha, ale privádza späť k Bohu, k dávnym zjaveným pravdám veľkých náboženstiev.
Vo slovanských národoch drieme vloha, ktorá raz povedie k podobnej revolúcii, akou bola prírodovedecká a s ňou spojená vedecko-technická revolúcia na Západe. Z východnej Európy však príde skôr niečo ako psychologicko-sociálno-morálno-náboženská revolúcia. Namiesto geniálnych strojov bude v centre záujmu stáť výchova harmonicky krásnej ľudskej osobnosti. Slovania majú predpoklady na to, aby ako prví začali objavovať, že aj v duchovnej a duševnej sfére (nielen v technickej) existujú zákonitosti, ktoré možno spoznať a uviesť do praxe. Tým sa raz začne slovanská kultúra. No všetko má svoj čas, a ako hovorí Štúr – lipa kvitne až keď dub odkvitol (t.j. čas Slovanov príde až keď Germáni naplnia svoju úlohu).

 

Aká je teda úloha anjelov a ako vplývajú na život každého z nás? Je pre nás také dôležité o tom vedieť?
Je to dôležitejšie, než si myslíme. Na nevedomosť v tejto oblasti totiž doplácame osobnými a celospoločenskými tragédiami, ktoré keby sa vyčíslili, presiahli by všetky ostatné príčiny svetových katastrof. Napríklad na časy pred vznikom vedeckej medicíny sa dívame ako na dobu temna, pretože milióny ľudí umieralo zbytočne kvôli neznalosti biológie. Kvôli neznalosti angelológie takisto umierajú stámilióny.
V reči modernej psychológie by sme mohli povedať, že archanjeli sa prejavujú v tzv. kolektívnom nevedomí. Pri vystriedaní duchov času vždy vidno, ako sa ľuďom z hĺbky ich vlastnej duše vynárajú nové životné pocity, inšpirácie a vnuknutia. Len malá časť ľudstva však dokáže tieto impulzy konštruktívne premeniť na tvorbu a veľké kultúrne výdobytky. Vyžaduje si to veľké, ušľachtilé úsilie. Väčšina ľudstva zareaguje na tieto impulzy prichádzajúce z duchovného sveta len pudovo, na nižšej úrovni a pretože nerozumejú sami sebe, mení sa to na kolektívnu neurózu. Vznikajú z toho masové sociálne hnutia a prevraty. Dary anjelov sú ako atómová energia, ktorá sa nesprávne vedená stáva pohromou.
Komunizmus bol napríklad reakciou na návrat starobabylonského démona menom Nergal, ktorý pokúša ľudstvo každých 500 rokov. Pod rôznymi menami ako Sutech, Nergal alebo Huitzilopochtli podnecoval vždy nenávisť a krviprelievanie. 72 rokov jeho vlády (1917 - 1989) stojí vyrytých na tritisíc rokov starej hlinenej tabuľke. Chvastali sme sa, že už neveríme starým poverám o bohoch, ale znova sme mu na celej čiare podľahli a utopili svet v krvi dvoch svetových vojen, nacizmu, komunizmu a maoizmu.
Dnešný človek je žiaľ technicky vyspelý, ale po duchovnej stránke je taký neskúsený a nevedomý ako keby sa práve narodil. Na falošné politické a náboženské ideológie naletia vždy milióny. Keby sme boli aspoň trochu pripravení, vyhli by sme sa najhoršiemu.

 

Založili ste Školu angelológie. Myslíte si, že sa angelológia môže stať filozofiou širokých más?
Kňazi aj vedci dnes tvrdia, že nemôže existovať žiadne duchovné poznanie. Vraj objektívne poznávať sa dá iba materiálny svet – a v duchovný svet možno navždy len zbožne veriť. Keby to tak bolo, ľudstvo by nemalo budúcnosť. Preto som založil školu a za rozhodujúcu pokladám jej kvalitu, nie kvantitu.
Anjelská vlna dnes priniesla stovky kníh o anjeloch a anjelských seminárov. Takmer bez výnimky sa však nezaoberajú skutočne anjelmi, ale len predstavami o anjeloch. Ide v nich skôr o tvorivú fantáziu, bez ambície objektívne preveriť pravdivosť takých predstáv. Pravé poznanie vyšších svetov nám však prepožičiava schopnosť porozumieť podstate človeka, dejín a prírody, ako aj účinne liečivo do nich zasiahnuť. Sebaklamy to neumožňujú. To je skúšobný kameň, na ktorom si každý žiak angelológie preveruje stupeň svojho zvládnutia danej témy.

 

 

 

Daša Klimentová

 

 

 

 

Zdroj: Václav Hořejší,  20. 02. 2009

Angelologie viz: http://www.sophia.sk/

 

28.03.2011 11:29:50
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one