logonove2-001.jpg

2. Podoba - pattern

2. Podoba - pattern - obrázek

2. Podoba - pattern - obrázek

úryvek z knihy Mysl a příroda - Nezbytná jednota, Gregory Bateson

 

 

V dopise svým kolegům z Kalifornské univerzity jsem si nedávno stěžoval na nedostatky západního systému výuky a dostala se mi tam i tato věta:


"Zničte podobu, která spojuje (pattern which connects) všechny součásti učení, a nutně zničíte veškerou kvalitu."


Nabízím tento obrat - podoba, která spojuje - jako synonymum, jako další možný název své knihy.


Podoba, která spojuje. Proč se na školách neučí téměř nic o spojující podobě? Vědí snad učitelé, že s sebou nesou smrtící polibek, který mění ve fádnost cokoli, čeho se jen dotknou, a proto se moudře nedotýkají životně důležitých otázek? Nebo jsou nositeli onoho polibku právě proto, že se jich nedotýkají? Jak to vlastně je?


Jaká podoba spojuje kraba s humrem a orchidej s petrklíčem a všechny čtyři se mnou? A mne s vámi? A nás šest s měňavkou na jedné straně a s duševně zaostalým schizofrenikem na straně druhé?


Snažím se sdělit, proč jsem byl celý život biologem, co jsem se snažil studovat. Jaké myšlenky mě mohou napadat v souvislosti s celým biologickým světem, ve kterém žijeme a v němž se nachází naše bytí. Jak je to všechno spojeno dohromady?


To, co teď má být vyřčeno, je obtížné, zdá se to být zcela prázdné, a přece to má obrovskou, zásadní důležitost pro mě i pro vás. Myslím že v tomto historickém zlomu je to důležité pro přežití celé biosféry, která je, jak víte, ohrožena.


Jaká podoba spojuje všechny živé tvory?


Vraťme se zpět ke krabovi a ke studentům umění. Měl jsem velké štěstí, že šlo o lidi, kteří nebyli vědci a jejichž myšlení bylo zaměřeno dokonce protivědecky. Jakkoli byli neškoleni, východisko jejich myšlení bylo estetické. Budu to slovo zatím definovat tak, že nebyli jako Peter Bly, o němž Wordsworth říká:


U břehu řeky petrklíč
byl žlutým petrklíčem pro něj;
jen petrklíč a víc už nic.


Mí studenti by k petrklíči přistupovali spíš vnímavě a s citem. Slovem estetický mám tedy na mysli citlivý k podobám. Měl jsem opravdu štěstí. Snad shodou okolností jsem jim totiž (nevědomky) položil estetickou otázku: V jakém vztahu jste k této bytosti? Jaká podoba vás s ní spojuje?


Tím, že jsem je přemístil na imaginární planetu, na »Mars", jsem je zbavil představy všech humrů, měňavek, krabů, salátů atd. a přinutil je definovat život na základě identifikace s jejich vlastním živým já: »Vy jste nositeli těch důležitých znaků, těch kritérií, skrze něž se můžete podívat na kraba a zjistit, že v sobě nese tytéž znaky." Moje otázka byla mnohem rafinovanější, než jsem si myslel.


Prohlíželi si tedy kraba. Nejprve došli k zjištění, že je souměrný; to jest, pravá strana se podobá levé.


»Dobře. Myslíte tím, že jde o kompozicí, jako u obrazu?" (Žádná odpověď.)


Pak si všimli, že jedno klepeto je větší než druhé. Takže nebyl symetrický. Podotkl jsem, že kdyby určitý počet těchto věcí přiletěl v meteoritu, zjistili by, že téměř u všech exemplářů je větší klepeto na téže straně (pravé nebo levé). Žádná odpověď. (»Kam tím ten Bateson míří?")


Vrátili jsme se zpět k symetrii a někdo řekl: »Ano, jedno klepeto je větší než druhé, ale obě se skládají ze stejných částí."


Jak krásný a vznešený výrok. Jak ten člověk elegantně zavrhl myšlenku, že by velikost mohla být prvotně důležitá, a zaměřil se na spojující podobu. Odhlédl od nesouměrnosti rozměrů ve prospěch souměrnosti mnohem hlubší: korespondence formálních vztahů.


Skutečně, obě klepeta jsou charakterizována (ošklivé slovo) tím, že vykazují podobné vztahy mezi jednotlivými částmi. Nikdy nejde o velikosti, ale vždy o tvary, obrysy a poměry. To je to, co řadí kraba pod creatura (řád stvoření) - mezi živé bytosti.


Později se ukázalo, že podle stejného »půdorysu" (to jest podle podobných vztahů mezi obdobnými částmi) jsou stavěna nejen obě klepeta, ale že tyto vztahy mezi odpovídajícími částmi existují i v dalších párech končetin. V každé části kterékoli nožky lze rozpoznat obdobu odpovídající části klepeta.


A v našem těle je to podobné. Pažní kost horní končetiny odpovídá stehenní kosti v noze, kosti vřetenní a loketní odpovídají kostem holenním a lýtkovým; zápěstní kůstky na ruce odpovídají zánártním kůstkám na noze; prsty u nohou odpovídají prstům ruky.


Krabí anatomie je členěná a rytmická, objevuje se v ní, stejně jako v hudbě, repetitivní modulace. Směr od hlavy k ocasu skutečně odpovídá následnosti v čase; z hlediska embryologie je totiž hlava starší než ocas. A zepředu dozadu volně proudí tok informací.


Příkladem kategorie jevů, kterou profesionální biologové nazývají fylogenetickou homologií (viz Glosář), je tvarová podobnost mezi kostmi mých končetin a končetin koně. Jiným příkladem může být tvarová podobnost mezi končetinovými přívěsky kraba a humra.


Jinou (poněkud podobnou?) kategorií jevů je tzv. seriální homologie. příkladem může být právě modulovaná rytmická repetice od jedné končetiny ke druhé po celé délce živočicha (kraba nebo člověka); nebo (což není možná zcela srovnatelné vzhledem k odlišným časovým relacím) bilatelární symetrie kraba či člověka.


Ještě jednou: části kraba spolu souvisejí různými podobami bilaterální symetrie nebo seriální homologie atd. Tyto podobnosti v rámci individuálního vývoje konkrétního kraba budeme považovat za souvislosti prvního řádu. Podíváme-li se však na kraba a humra, zjistíme, že jsou také spojeni podobnostmi. Ty nazývejme souvislosti druhého řádu nebo také fylogenetická homologie.


U člověka nebo koně existují také symetrie a seriální homologie. Srovnáme-li koně s člověkem, najdeme totéž mezidruhové sdílení podob s rozdílem (fylogenetickou homologii). A samozřejmě i totéž zanedbávání velikosti ve prospěch tvarů, podob a poměrů. Jinými slovy, jakmile rozlišíme tyto vrstvy tvarových podobností, vyjde najevo, že anatomie obecně vykazuje tři úrovně neboli logické typy popisných výpovědí.


1. Srovnáním částí jakéhokoli příslušníka Creatura s jinými jeho částmi získáme souvislosti prvního řádu.

2. Srovnání krabů s humry nebo lidí s koňmi vede k podobným vztahům mezi částmi (tj. souvislostem druhého řádu).

3. Porovnáme-li srovnání krabů a humrů se srovnáním lidí a koňů, získáme souvislosti třetího řádu.


Vybudovali jsme si stupně toho, jak přemýšlet o ... o čem? Samozřejmě o podobě, která spojuje. Svou ústřední myšlenku teď mohu vyjádřit následovně: Podobnost mezi různými podobami je vlastně podoba vyššího řádu - podoba podob. Právě ona je důkazem širokého zevšeobecnění, že svět je propojen podobami.


Upozorňoval jsem na začátku, že se setkáme s prázdnotou, a je tomu tak. Mysl je prázdná, je to ne-věc (no-thing), existuje jen ve svých myšlenkách, a to jsou rovněž ne-věci. Pouze myšlenky jsou imanentní, vtělené do svých příkladů. A příklady jsou opět ne-věci. Klepeto jako příklad není Ding an sich; není to "věc o sobě". Je spíše tím, za co je mysl má, totiž příkladem něčeho.
Vrátím se teď ke svým studentům umění. Jistě si vzpomenete, že jsem přinesl dva sáčky. V jednom byl uvařený krab. V tom druhém byla krásná velká ulita. Podle jakého charakteristického rysu, zeptal jsem se studentů, byste poznali, že tato spirálovitá ulita patřila k živé bytosti?
Když bylo mé dceři Kátě asi sedm let, dostala od někoho prsten s "kočičím okem". Zeptal jsem se jí, co to je. Odpověděla, že kočičí oko.


"Ale co to je?" řekl jsem.
"Já vím, že to není oko z nějaké kočky. Bude to asi nějaký kamínek." "Sundej si ho a podívej se na něj zezadu," vyzval jsem ji.
Káťa tak učinila a vykřikla: "Jé, má to na sobě spirálu! To muselo být něco živého."
Zelenavé terčíky zvané "kočičí oči" jsou ve skutečnosti vička ulity jistého druhu tropických mořských plžů. Vojáci jich koncem druhé světové války přivezli z Tichomoří spoustu.
Káťa správně vycházela z toho, že všechny spirály na světě, vyjma vodních virů a galaxií, jsou vytvářeny živými bytostmi. Existuje o tom dosti obsáhlá literatura, která by mohla některé čtenáře zajímat (klíčová slova: Pibonacciho řady nebo zlatý řez).


Z toho všeho vyplývá, že spirála je forma, která si během lineárního růstu jedním směrem zachovává tvar (tj. proporce). Jak vidno, žádné skutečně statické spirály neexistují.


Studenti však byli v nesnázích. Pátrali po všech těch krásných formálních rysech, které tak šťastně nalezli u kraba. Domnívali se, že učitel si žádá tvarovou souměrnost, opakování částí, modulovanou repetici atd. Ale spirála nebyla ani bilatelárně symetrická ani členěná.


Museli sami přijít na to, že a) každá symetrie nebo segmentace je vlastně výsledkem, výtěžkem růstu; b) růst má své formální požadavky, z nichž c) jeden splňuje (v matematickém, ideálním smyslu) právě spirálový tvar.


Takže ulita v sobě obsahuje prochronismus plže - záznam o tom, jak v minulosti postupně řešil formální problém tvorby podob (viz Glosář). Vypovidá rovněž o své příslušnosti k oné spojující podobnosti podob (pattern of patterns which connects).


Všechny příklady, které jsem až doposud uvedl- podoby, které patří pod podobu podobnosti podob, anatomie kraba a humra, ulity, člověka a koně byly zdánlivě statické. Byly to "zmražené" útvary, vzniklé řízenou změnou, samy však vposledku ztrnulé, jako v Keatsově básni "Óda na řeckou vázu":


Jinochu sličný, provždy píseň hrej si,
stejně jak list zde stromům neopadá.
Milenče, nezískáš své políbení
nikdy, ach nikdy - ale nezoufej si,
slast míjí tě, však provždy v okouzlení
setrváš u ní - věčně bude mladá.


(přel. Hana Žantovská)


Navykli jsme si přemýšlet o podobách (s výjimkou hudebních) jako o něčem strnulém. Je to tak snazší a pohodlnější, ale je to naprostý nesmysl. Ve skutečnosti bychom podoby měli chápat především jako tanec interagujících částí, teprve druhotně omezený fyzickými možnostmi a charakteristickými požadavky organismu.

 

 

úryvek z knihy Mysl a příroda - Nezbytná jednota, Gregory Bateson, 1979, Malvern, 2006, str. 19 - 23

http://www.malvern.cz/knihy.php

titulky T. Vích

17.08.2009 17:10:15
hubertxy
ISSN 1804-929X
Vlastní vyhledávání
Časopis kultury a oddechu
web Tomáše Vícha
Psychotronika a druidismus
Portál o architektuře
Veřejnost, odbornost, komunikace
Umění žít s uměním
Aktuálně ze světa výtvarného umění
Kalendář astronomických snímků dne
Portál italské Mezinárodní Společnosti Biourbanismu - ISB
Poezie
Soukromá škola dramatické tvorby a Metody Jacques Lecoq (Francie)
The California Institute of Earth Art and Architecture
Aktuálně o designu
Anotace různorodé naučné literatury
Architektura země Dogonů
Biotecture, Michael Reynolds
Stránky hledačů poznání
web Igora Chauna
Hanas living factory
Johana Hájková - perokresby
Klub se věnuje ochraně památek  v Praze od r. 1900
web o.s. Za krásnou Olomouc
iniciativa za veřejnou diskusi
deník
literární server
cyklistika, cykloturistika, cestování na kole
Občanské sdružení
Mapa pražských kauz
Zaměřeno na magistrát!
Nový zdroj informací
časopis
blogy na Respektu
Ukrajinský kulturně politický měsíčník s českou mutací
web Stanislava Vašiny
Literární almanach on-line
občanské sdružení
Hmyzáci a jiné šperky z polymeru
TOPlist
free counters
t.vich@seznam.cz, stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one